Tăng mức lương tối thiểu và Quy định mới về chi phí được trừ khi tính thuế TNDN

Thay đổi mức lương tối thiểu vùng kể từ ngày 01/01/2018

Nghị định số 141/2017/NĐ-CP do chính phủ ban hành ngày 07/12/2017 quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo HĐ lao động. Theo đó, từ ngày 01/01/2018, sẽ áp dụng mức lương tối thiểu vùng từ 2.760.000 đến 3.980.000 đồng/tháng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Cụ thể như sau:

  • * a.    Mức 3.980.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I.
  • * b.    Mức 3.530.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II.
  • * c.    Mức 3.090.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III.
  • * d.    Mức 2.760.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV.

Mức lương tối thiểu vùng  này là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương, trong đó mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận phải bảo đảm:

* •    Không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc giản đơn nhất;

* •    Cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc đòi hỏi người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề.

Link xem văn bản gốc: http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=126319

Tăng mức hạn chế từ 01 triệu đồng/tháng/người lên 03 triệu đồng/tháng/người đối với khoản trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động

Nghị định số 146/2017/NĐ-CP do chính phủ ban hành ngày 15/12/2017 sửa đổi bổ sung một số điều hướng dẫn thi hành luật thuế GTGT và TNDN. Theo đó, từ ngày 01/02/2018, sẽ tăng mức hạn chế từ 01 triệu đồng/tháng/người lên 03 triệu đồng/tháng/người đối với khoản trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động ; phần vượt mức quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, về bảo hiểm y tế để trích nộp các quỹ có tính chất an sinh xã hội (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm hưu trí bổ sung bắt buộc), quỹ bảo hiểm y tế và quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động;

Khoản chi trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, quỹ có tính chất an sinh xã hội, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động được tính vào chi phí được trừ ngoài việc không vượt mức quy định tại khoản này còn phải được ghi cụ thể điều kiện hưởng và mức hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.

Link xem văn bản gốc: http://vbpl.vn/botaichinh/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=126410

Raise the minimum wage and new regulations on expenses are CIT deductible

Change of the region-based minimum wages will take effect from January 01st, 2018

Decree No 141/2017/ND-CP of the Government dated December 07th, 2017 regulates the region-based minimum wages applied to employees working under labour contracts. Accordingly, from January 01st, 2018, the region-based minimum wages from VND 2,760,000,000 to VND 3,980,000/month shall be applied to employees working under labour contracts. Specifically,

  • * a.    VND 3,980,000/month for enterprises located in region I
  • * b.    VND 3,530,000/month for enterprises located in region II
  • * c.    VND 3,090,000/month for enterprises located in region III
  • * d.    VND 2,760,000/month for enterprises located in region IV

The above region-based minimum wages are the lowest rates used as the basis for any arrangement between enterprises and employees on salary and salary payment in which the wage paid to an employee who works under normal working conditions, meets the required amount of monthly working hours and has fulfilled the predetermined labour productivity norm or agreed-upon duties shall:

* •    Not be lower than the region-based minimum wage paid to an unskilled worker who performs simplest duties; and  

* •    Be at least 7% higher than the region-based minimum wage paid to skilled workers

Link to the original document: http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=126319

Increasing from the amount in excess of 01 million/month/person to 03 million/month/person to voluntary pension fund, purchase of voluntary pension insurance for employees

Decree No. 146/ND-CP of the Government dated December 15th, 2017 on amendments, supplements to a number of articles of the decrees on Value-added Tax and Corporate Income Tax. Accordingly, from February 01st, 2018, increasing the amount in excess of from 01 million/month/person to 03 million/month/person to voluntary pension fund, purchase of voluntary pension insurance for employees; the amount in excess of the limits prescribed by regulations of law on social insurance and health insurance used for contributions to social security funds (social insurance, additional pension insurance), health insurance fund, and unemployment insurance fund for employees;

The expenditure on contribution to voluntary pension fund, social security funds, purchase of voluntary pension insurance for employees may be included in deductible expenses as prescribed in this Clause, provided the requirements and levels of benefits are written in one of the following documents: employment contract; collective bargaining agreement, the financial regulation of the company, parent company, or corporation; the reward scheme established by the Chairperson of the Board of Directors, General Director, or Director as prescribed by the financial regulation of the company or parent company.

    Link to the original document: http://vbpl.vn/botaichinh/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=126410

CHIA SẺ BÀI VIẾT