kế toán tài chính

F3 - FFA - Kế toán tài chính

Môn học này nhằm trang bị kiến thức về các nguyên tắc, thông lệ và quy định liên quan tới kế toán tài chính và năng lực chuyên môn về kỹ thuật hạch toán kế toán kép, bao gồm cả việc lập các báo cáo tài chính cơ bản.

Xem thêm...  

Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo ACCA tại Vietsourcing được thiết kế linh hoạt, bám sát với tài liệu đào tạo chính thức của ACCA nhằm giúp học viên lĩnh hội tốt nhất kiến thức chuyên môn và vượt qua các kỳ thi.

Xem thêm...  

FFA/F3 Kế toán tài chính

Đăng ký

Nội dung môn học

A Phạm vi và mục đích báo cáo tài chính

 • Phạm vi và mục đích của báo cáo tài chính khi báo cáo cho bên ngoài doanh nghiệp
 • Nhu cầu của người sử dụng và các cổ đông
 • Các hạng mục chính của báo cáo tài chính
 • Khung điều chỉnh (luật pháp và nguyên tắc, lí do và giới hạn, tính liên quan của các chuẩn mực kế toán)
 • Trách nhiệm và nghĩa vụ của nhà quản lý với quản trị doanh nghiệp

B. Đặc điểm, yêu cầu chất lượng của thông tin tài chính

 • Đặc điểm chất lượng của thông tin tài chính

C. Cách sử dụng bút toán kép và hệ thống kế toán

 • Nguyên tắc cơ bản lưu giữ bút toán kép bao gồm việc nắm giữ ghi chép kế toán và nguồn thông tin kế toán
 • Tài khoản sổ cái, sổ cái và nhật kí

D. Ghi chép, hạch toán các giao dịch và các sự kiện phát sinh

 • Bán hàng và mua hàng
 • Tiền mặt
 • Hàng tồn kho
 • Tài sản dài hạn hữu hình
 • Khấu hao tài sản dài hạn hữu hình
 • Tài sản dài hạn vô hình và khấu hao
 • Các khoản phải trả và thanh toán trước
 • Tài khoản phải thu và tài khoản phải trả
 • Các khoản phải trả và nợ tiềm tàng

E. Chuẩn bị bảng cân đối thử

 • Bảng cân đối thử
 • Sửa lỗi sai
 • Tài khoản kiểm soát và cân đối tài khoản kiểm soát
 • Đối chiếu số dư tài khoản tiền gửi ngân hàng
 • Tài khoản chênh lệch tạm thời

F Chuẩn bị báo cáo tài chính cơ bản

 • Báo cáo tình hình tài chính/Bảng cân đối kế toán
 • Báo cáo thu nhập và báo cáo thu nhập toàn diện
 • Thuyết minh báo cáo tài chính
 • Các sự kiện phát sinh sau ngày báo cáo tài chính
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (ngoại trừ các công ty hợp danh)
 • Ghi chép chưa hoàn thành

G Chuẩn bị báo cáo tài chính hợp nhất đơn giản

 • Công ty con
 • Công ty liên kết

H Đọc hiểu báo cáo tài chính

 • Tầm quan trọng và mục đích của việc phân tích báo cáo tài chính
 • Các chỉ số
 • Phân tích báo cáo tài chính

Đăng ký